Påmelding

«Vår første start på denne prøven. Angrer på at vi ikke har deltatt tidligere, for dette ble en svært så hyggelig opplevelse.
Flott terreng, trivelige deltakere og god stemning» Deltaker 2016
Påmelding til Bygdinprøva gjøres online hos Dogweb /NKK. Her er en direktelink til påmelding: https://www.dogweb.no/prove-paamelding/
Ved overbooking vil det bli trukket hvem som får delta av de som er påmeldt før påmeldingsfrist.
Ved annen innbetaling så benyttes VIPPS #608354

Forespørsel om å gå på samme parti på grunn av samkjøring osv. Vi forsøker å løse dette på best mulig måte. Det er ikke alltid mulig å løse og hunder med samme fører vil naturlig nok alltid få prioritet.

Samkjøring løses ved opprop.

Om fuglehundprøver og hvordan du melder deg på.:

Det å delta på jaktprøver, – både høst og vinter – er det mange fuglehundeiere som bruker tid og penger på. Noen fordi de har fått en god hund og har lyst til å få prøvd den i konkurranse med andre hunder, – andre fordi de er oppdrettere og vil få større oppmerksomhet rundt sine hunder og avl på disse dersom de oppnår gode resultater på jaktprøver.
Det er iflg. ”Regler for jaktprøver” enhver deltakers ansvar å sette seg inn i det regelverk som til enhver tid gjelder for påmelding og deltakelse på jaktprøver. Regelverker er å finne på www.nkk.no .
Det er noen prøver rundt om i landet som får stor påmelding fra deltakere, – dette kan være fordi terrengene er jevnt og godt besatt med fugl og at terrengene også er greit tilgjengelige. De jaktprøver som blir arrangert på Kongsvold om høsten er noen av de mest populære prøvene å starte på for mange, men også andre prøver rundt omkring i landet er populære blant deltakerne.
Terminlisten for vinter- og høstprøver blir bekjentgjort på NKK’s webside www.nkk.no og i ”Fuglehunden” nr. 1 og 3 samt på flere av klubbenes websider og medlemsblader flere måneder før prøvene starter. Det vil for hver jaktprøve finnes en dato som angir siste frist for påmelding til prøven. Det er svært viktig for jaktprøvedeltakeren å betale inn til arrangørens oppgitte kontonummer for de antall starter en ønsker INNEN DENNE DATOEN. Husk også på – dersom man benytter nettbank – at innbetalinger helst må legges inn innen kl. 11:00 dersom man betaler på forfallsdato. Gjør man dette for eksempel på kvelden, behandler de aller fleste banker innbetalingen før påfølgende dag. De som benytter bankgiro, må skrive tydelig informasjon til arrangøren.
Det har ved flere anledninger – både i ”Fuglehunden” og før opprop på jaktprøver, blitt presisert hvordan det skal meldes på en prøve, – hvilke opplysninger det er viktig for arrangøren å motta. Prøvekomiteer erfarer imidlertid at det ved hver jaktprøve fremdeles er mangler ved de opplysninger som sendes inn, og vi vil derfor her kort repetere hvilken informasjon deltakere skal gi arrangøren ved påmeldinger til en jaktprøve:
                                                                       Eksempel:
Registreringsnummeret til hunden(e)            12345/08
Klasse                                                            UK
Dato(er)                                                         29/8 + 30/8
Fører (dersom annen enn eier)                       Jens Normann
Mobiltlf.                                                        999 99999
Ved registrering av hundens reg.nr. mot NKK’s database, vil alle opplysninger om hunden komme opp. Det er således helt unødvendig å skrive kennelnavn, hundens navn, hvilken prøve det gjelder, prøvens ref.nr., ens eget navn og adresse!! Melder man på alle dager i prøven, trengs det ikke settes noen dato. Beløpet som innbetales vil fortelle arrangøren at det gjelder for alle prøvens dager. Flere deltakere sender mail til arrangøren med disse opplysninger og deretter unnlater man å ta opplysningene med i innbetalingen. Dette skaper et stort merarbeid for arrangøren, som da må ta vare på mange mailer og så bla gjennom disse for å finne de nødvendige opplysninger før registrering. Påmeldinger på mail og pr. telefon er ugyldige. Det er når innbetalingen for prøvestart er arrangøren i hende at påmeldingen er gyldig.
Når prøvens påmeldingsfrist har gått ut, og de sist påmeldte innen fristen er registrert, får arrangøren en oversikt over antall påmeldte gjennom det dataprogram vi benytter for jaktprøvene, DogWeb Arra. Her vil arrangøren fort se om prøven er overtegnet eller ikke, da prøvens antall terreng og type klasser (UK, AK og VK) vil måtte stemme. Er det flere påmeldte enn det er terreng til, skal arrangøren opprette det antall partier som skal dekke dette ”overskuddet” (dette blir prøvens ventelister), og så foreta tilfeldig trekking blant alle som har innbetalt startkontingent innen fristens utløp.
Man må også ta høyde for at man kan komme på en venteliste når man melder på jaktprøver som er meget populære. Imidlertid, ved store prøver som har mange terreng og deltakere vil det også bli frafall ettersom man nærmer seg prøvestart (løpetid, skader og andre forhold), slik at mange vil komme med likevel fra ventelisten. Ønsker man ikke å ha plass på venteliste (står langt bak på listen), får man startkontingenten refundert dersom man gir skriftlig underretning til arrangøren innen 7 dager før prøvestart. Har man imidlertid beholdt plassen på ventelisten, men ikke møter opp på prøvedagen og blir da ropt opp til ledig plass, vil man ikke ha krav på refusjon. Har man møtt opp til opprop men ikke får plass fra venteliste, vil man få 75% refusjon av startkontingenten Husk også på at veterinærattest/legeattest skal sendes prøvearrangør og være dem i hende innen 12 timer før prøvestart for å være berettiget til 75% refusjon av startkontingenten.
NB! Husk alltid å ha med deg en kopi av hundens registreringsbevis og sauedressurbevis (på høstprøver) når du stiller på en jaktprøve. Prøvearrangøren vil ta stikkprøver blant deltakerne, og har du ikke med disse papirer, kan du risikere ikke å få starte på prøven. For de hundeeiere som starter i AK og har apportbevis, må man huske på også å ta med dette til prøven!
Det er et omfattende arbeid å arrangere en prøve. Det er mye å passe på og ved spesielt store jaktprøver faller det mest krevende arbeid på prøvesekretær (registrering av alle påmeldinger)og prøveleder (avklare terreng og skaffe dommere til alle partier). Det sier seg selv at dette tar enormt med tid å få alt på plass, samt at man i tillegg kan påføres et ekstraarbeid i de tilfeller påmeldinger er ufullstendige (feil registreringsnummer, for lite innbetalt, utenlandske eiere/hunder uten innsendt reg.bevis m.m.). Arbeidet utføres på folks fritid, og man prøver å legge prøven til rette for deltakerne så optimalt som mulig. Vi ber prøvedeltakerne legge seg dette på minnet.
Vi håper med ovenstående å ha klargjort for omstendighetene rundt påmelding, overtegning og trekking på prøver, og ønsker prøvedeltakerne lykke til i kommende prøvesesonger!